Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
sklep.ubezpieczeniaodadoz.pl

 1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez „Ubezpieczenia od a do z” Kinga Ogrodowska Al. IX Wieków Kielc 6/11, 25-516 Kielce, NIP 8911530675, za pośrednictwem sklepu internetowego umieszczonego w domenie www.sklep.ubezpieczeniaodadoz.pl (zwanym dalej Sklepem).

1.2 Poniższe określenia użyte w niniejszym regulaminie należy rozumieć zgodnie z poniższym opisem:

a) Kupujący – rozumie się przez to:

 • osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, którawpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz prowadzi współpracę handlową z firmą „Ubezpieczenia od a do z” Kinga Ogrodowska Al. IX Wieków Kielc 6/11, 25-516 Kielce, NIP 8911530675,
 • osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność prawną prowadząca współpracę handlową z firmą „Ubezpieczenia od a do z” Kinga Ogrodowska Al. IX Wieków Kielc 6/11, 25-516 Kielce, NIP 8911530675 w formie umowy partnerskiej lub umowy zlecenia;

zawierająca za pośrednictwem Sklepu umowę ze Sprzedającym związaną z działalnością gospodarczą lub zawodową.

b) Sprzedawca – „Ubezpieczenia od a do z” Kinga Ogrodowska Al. IX Wieków Kielc 6/11, 25-516 Kielce, NIP 8911530675.

c) Sklep – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem systemu internetowego pod adresem www.sklep.ubezpieczeniaodadoz.pl

d) Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Kupującego panel uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Kupującego Rejestracji i zawarciu umowy o świadczenia usługi Prowadzenia Konta Kupującego.

e) Rejestracja – utworzenie konta Kupującego przypisanego indywidualnie do określonej osoby,

f) Koszyk – lista produktów sporządzona na podstawie wyborów Kupującego z oferowanych w sklepie produktów, które na datę złożenia zamówienia są dostępne.

g) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, które określa w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

h) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów (w rozumieniu kodeksu cywilnego).

i) Dostawa – jest to czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy towaru określonego w zamówieniu.

j) Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punt odbioru wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

k) Biuro Sprzedawcy – stanowi miejsce wykonywania przez Sprzedawcę działalności oraz oznacza miejsce obsługi reklamacji i zwrotów towarów. Stanowi również adres do korespondencji: IX wieków Kielc 6/11, 25-516 Kielce

l) Towar – oznacz produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

m) Termin realizacji – podana w szczegółach zamówienia informacja o liczbie godzin lub dni niezbędnych do przekazania przesyłki do doręczenia Kupującemu. Za dni robocze należy uznać dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

n) Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawa.

o) Polityka Prywatności – określa prawa Kupującego i obowiązki Administratora Danych Osobowych, jak również określa zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych Kupujących wykorzystywanych do wykonania umowy.

1.3 Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystanie ze Sklepu i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.4 Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta Kupującego w ramach Sklepu,
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu,
 • zasad oraz tryb zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.

1.5 Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty.Stanowią jednakże zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.6 Informacja o cenie podana na stronie internetowej ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej ostateczne potwierdzenie istotnych elementów Zamówienia.

1.7 Użytkowanie sklepu internetowego oznacza każdą czynność Kupującego, która prowadzi do zapoznania się przez Niego z treściami, które są zamieszczone na stronie internetowej sklepu.

1.8 Regulamin został udostępniony Kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Każdorazowe wejście na stronę, jak również Logowanie do konta Kupującego równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności oraz Polityki Cookies.

1.9 Każdy użytkownik jest zobowiązanydo zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz przestrzeganiajego postanowień od chwili rozpoczęcia korzystania ze Strony. Przy pierwszym wejściu na Stronę użytkownik zostanie powiadomiony o wykorzystywaniu przez Sklep plików Cookies i zapytany o zgodę na ich gromadzenie przez Sklep. W razie braku zgody na gromadzenie ww. plików użytkownik powinien opuścić Stronę.

 1. Warunki techniczne świadczenia usług

2.1 Usługi są świadczone za pośrednictwem sieci Internet.

2.2 Użytkownicy zamierzający korzystać z Serwisu zobowiązani są:

a. posiadać dostęp do sieci Internet,
b. korzystać z przeglądarek internetowych zaktualizowanych do najnowszej wersji, przy czym Sprzedawca dopuszcza stosowanie następujących przeglądarek internetowych: Firefox, Edge, Chrom, Opera, Safari.

2.3 Dla złożenia zamówienia w Sklepie, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

2.4 Korzystanie z aplikacji sklepu internetowego może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Adobe Flasz Player, JavaScript, Adobe Acrobat Reader oraz akceptacji plików Cookie.

2.4 Zabronione jest stosowanie oprogramowania, które może zaszkodzić działaniu Sklepu lub pobierać dane umieszczone w serwisie w sposób automatycznych lub masowy.

2.5Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne).

2.6Sprzedawca zastrzega sobie prawo czasowego zaprzestania świadczenia Usług w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych, modernizacyjnych i naprawczych. Co do zasady Sprzedawca będzie informował o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie głównej.

 1. Zasady korzystania ze Sklepu
  3.1 Sprzedawca oraz Kupujący zobowiązani są do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób trzecich z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu.

3.2 Ceny towarów widoczne na stronie Sklepu są cenami całkowitymi za Towar, w tym zawierają podatek VAT.

3.3 Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie złożonego przez KupującegoZamówienia.

3.3 Przeglądanie Towarów Sklepu możliwe jest bez uprzedniego logowania się do Konta Klienta. Jednakże uzyskanie dostępu do informacji o cenie towaru, jak również złożenia Zamówienia wymaga Rejestracji oraz utworzenia indywidualnego Konta.

3.4 Zamówienie Towaru ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją warunków świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie oraz innych dokumentach dotyczących sprzedaży, a opisujących zasady świadczenia sprzedaży dokonanego przez Sklep.

3.5 Sprzedawca może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu,jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu (ze skutkiem natychmiastowym), w przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu, a także w szczególności, gdy Klient działa w ramach Sklepu w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa, jak również narusza dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego. Sprzedawca może również skorzystać z ww. uprawnienia w przypadku co najmniej dwukrotnego braku odbioru przesłanego Kupującemu towaru.

 1. Rejestracja Konta
 2. 1 Do założenia konta Kupującego dochodzi poprzez wypełnienie formularza rejestracji. W celu utworzenia konta Kupującego, należy wejść w zakładkę „Zaloguj” widoczną na górze strony oraz wybrać opcję „załóż nowe konto”. Na etapie rejestracji konieczne jest podanie danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym tj. imię, nazwisko, ewentualnie nazwę firmy, adres poczty elektronicznej e-mail, NIP, hasła dostępu do portalu oraz adresu dostawy.

4.2 Rejestracja i użytkowanie Konta Kupującego w Sklepie jest nieodpłatna. Usługa świadczona jest na czas nieoznaczony.

4.3Wymogiem dokonania rejestracji i założenia konta jest wyrażenie przez Kupującegozgody na treść regulaminu, z którego treścią może zapoznać się bezpośrednio w trakcie wypełniania formularza lub poprzez otworzenie odpowiedniej zakładki na stronie, a także na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracji.

4.4Po przesłaniu formularza, Kupujący otrzymuje na podany wcześniej adres e-mail potwierdzenie dokonania rejestracji przez Sprzedawcę. Aby zalogować się na konto Kupujący musi podać login oraz hasło wskazane w formularzu rejestracji podczas zakładania Konta.

4.5Po zalogowaniu się do swojego indywidualnego konta Kupujący ma możliwość edycji wprowadzonych przez siebie danych, sprawdzenia statusu zamówienia oraz wglądu do historii zamówień. Uprawnienie to jest nieograniczone i może zostać wykonane przez Kupującego w każdym czasie.

4.6Kupujący zobowiązuje się zachować w tajemnicy nadany przy rejestracji unikatowy login i hasło oraz nie udostępniać go osobom trzecim. W przypadku podejrzenia, że wiedzę o treści loginu i hasła mogła nabyć osoba trzecia, Klient ma obowiązek zmiany hasła i powiadomienia o tym fakcie niezwłocznie Sklepu.

4.7 Każde kolejne logowanie odbywa się poprzez wejście w zakładkę „Zaloguj” a następnie wpisanie adresu mailowego i hasła – indywidualnie ustalonych przez Kupującego.

4.8 Kupujący w każdym czasie, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat ma prawo do usunięcia swojego indywidualnego konta. Następuje to poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Zasady składania zamówień

5.1 Do złożenia zamówienia dochodzi poprzez wypełnienie formularza zamówienia, a następnie jego przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z VAT oraz kosztami dostarczenia towaru. Kupujący zobowiązuje się również do odbioru towaru.

5.2 Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie złożenia zamówienia na wskazany w toku rejestracji adres mailowy, natomiast potwierdzenie sprzedaży na trwałym nośniku zostanie Kupującemu przekazane najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

5.2 Wszelkie Towary zamówione po zalogowaniu przez Kupującego unikatowym loginem i hasłem uważa się za zamówione przez Kupującego.

5.3 Kupujący nie może uchylać się od jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Sklepu, w tym także zapłaty, w przypadku gdy do zamówienia dojdzie z wykorzystaniem przydzielonego Kupującemu Konta. Kupujący nie może uchylić się od powyższego, tym bardziej gdy niezwłocznie nie poinformował Sprzedawcy o naruszeniu prywatności serwisu.

5.4 W trakcie składania Zamówienia Kupujący ma możliwość modyfikowania wprowadzonych Towarów poprzez ich dodawanie i usuwanie z zamówienia, jak również zmianę ilości zamawianego Towaru. Po wciśnięciu przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” klient nie może modyfikować treści zamówienia.

5.5 W przypadku braku uznania rachunku bankowego Sprzedającego kwotą ceny sprzedaży wraz z kosztami dostarczenia towaru w terminie ww. Sprzedający nie zrealizuje zamówienia i odstąpi od jego realizacji.

 1. Płatności i dostawa towaru

6.1 Za złożone zamówienie należy się zapłata w wysokości wskazanej w potwierdzeniu zamówienia. Na cenę umowy składają się cena Towarów oraz koszty dostarczenia Towaru do Kupującego wg wybranej przez niego opcji.

6.2 Zapłaty za zamówienie można dokonać:

 • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy tj. 77 2490 0005 0000 4000 1237 5564
  6.3 Płatność za zamówienie odbywa się z góry, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu złożenia zamówienia.
  6.5 Towary są dostarczane Kupującemupod adresem wskazanym w trakcie składania zamówienia.

6.6 Dostarczanie zamówionego towaru następujeza pomocą przesyłki kurierskiej zwykłej.

6.7 Szczegółowe informacje dotyczące sposobów i kosztów dostawy, a także sposobu płatności zamieszczone są na stronie sklepu internetowego w zakładce „Koszty i formy dostawy”.

 1. Postępowanie reklamacyjne
  7.1 W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksiecywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
  7.2 Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  a. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
  b. Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  c. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
  d. Żądać usunięcia wady.
  7.3 Reklamacja powinna być składana na adres wskazany jako adres do korespondencji sprzedawcy.
  7.4 Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jestzobowiązany do dostarczenia tego towaru.
  7.5 Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu wSklepie.

7.6 Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni. Usługodawca może przesunąć termin rozpatrzenia reklamacji informując o tym zgłaszającego.

7.7 Reklamacje dotyczące zdarzeń związanych z funkcjonowaniem Serwisu należy zgłaszać nie później niż w ciągu 7 dni od zaistnienia zdarzenia.

7.8 Zgłoszenie reklamacji wymagapodania imienia, nazwiska, nazwy konta (loginu) oraz adresu e-mail.Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest wyrażenie zgody na przetwarzanie przesłanych w zgłoszeniu reklamacyjnym danych osobowych do celów postępowania reklamacyjnego oraz wyrażenia zgody na otrzymanie wiadomości na podany adres e-mail.

8.9 Usługodawca zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, w przypadku reklamacji:
a. zgłoszonej niezgodnie z Regulaminem,
b. zawierającej zwroty i wyrażenia obraźliwe lub niezrozumiałe,
c. nieodnoszącej się do działania Sklepu.

8.Postanowienia końcowe

8.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Sprzedawcy lub zmiany przepisów prawa.

8.2 O dokonanej zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Kupującego pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub poprzez zamieszczenie informacji na stronie głównej Sklepu. Korzystanie przez Kupującego ze Sklepu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z ich akceptacją.

8.3 Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.

8.4 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.

8.5 Usługodawca wprowadza politykę ochrony prywatności w dokumencie „Polityka Ochrony Prywatności” udostępnionym na stronie Portalu, który stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

8.6 Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Klientami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

8.7 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.

Kontakt dla agentów

+48 41 230 94 45
sklep@ubezpieczeniaodadoz.pl

Ubezpieczenia od A do Z Kinga Ogrodowska
IX Wieków Kielc 6/11
25-516 Kielce